Villkor för tjänsten

Dessa villkor för tjänsten bestämmer den av Jobrapido tillhandahållna tjänstens omfattning. Med användning av Tjänsten accepterar Användaren dessa villkor och meddelanden om integritetspolicyn med avseende på bearbetning av personliga data. Policyn är tillgänglig på följande länk se.jobrapido.com/info/privacy-policy

1. Kontaktinformation

För information om Tjänsten kan du kontakta:
Jobrapido Srl
Via Paleocapa, 7 – 20121 Milano (MI) – Italien
ID-nummer för taxering och MOMS: IT11876271005
Företaget är registrerat hos handelskammaren i Milano.
Företagets kapital: € 5 000 000 (fullt inbetalt)

2. Vad är Jobrapido?

Söka ett jobb

Annonserna som publiceras på Jobrapido tas automatiskt från andra webbplatser eller kommer från Jobrapidos annonsörer. När annonserna kommer från andra webbplatser, kommer Jobrapido att indexera och publicera ett enkelt utdrag med en länk för att visa hela annonsen som publiceras på ursprungsplatsen. Användaren som ska vill granska annonsen och klickar på motsvarande länk, lämnar webbplatsen Jobrapido för att navigera till en tredje parts webbplats. Jobrapido är inte på något sätt ansvarig för innehållet på tredje parters webbplatser.

Job Alert och annonser via e-post

Genom att uppge sin e-postadress kan användaren anmäla sig till tjänsten “Job Alert” och ta emot meddelanden via e-post om det finns nya jobberbjudanden som motsvarar de inställda sökparametrarna, under registreringen eller efteråt. Tjänsten “Job Alert” meddelar om det finns nya adresser och kan även förutse en mottagning av direkta annonser som motsvarar de inställda sökparametrarna och innehållande relevanta jobberbjudanden.

Användaren kan när som helst ändra deras sökparametrar på webbplatsen eller begära en inaktivering av tjänsten. Kontot kan inaktiveras även i de fall då det inte används ofta, i enlighet med företagets förfaranden, varvid användaren när som helst kan registrera sig på nytt.
Hämtning av CV.
Efter en registrering kan användaren ladda upp sitt CV på Jobrapidos system för att lättare kunna bli kontaktad och för att kunna uppdatera det. Det gör även att tredje parter kan komma åt det, med användarens tillstånd, i syftet att underlätta och främja hanteringen mellan jobbförfrågningar och erbjudanden. Denna funktionen är inte ännu aktiv. Verksamheten ifråga ingår i verksamheter för val av personal och kan därför endast utföras av arbetsförmedlingar. Jobrapido är alltid uppmärksam på användarnas rättigheter och implementerar funktionen som beskrivs endast efter ett godkännande som ges av kompetenta myndigheter.

I vissa fall kan utomstående kunder till Jobrapido (t.ex. företag som söker och väljer personal, head hunter osv.) vara intresserade av att inte bara komma åt användarens CV utan också att ge användaren en särskild kanal för att registrera sig på plattformen och/eller tjänsterna till dessa tredje parter för att underlätta sökningen efter arbete och förbättra möjligheterna som Jobrapido erbjuder. Av detta skäl kommer användaren att uppmanas, vid registreringen till tjänsten, att uttryckligen och specifikt samtycka till registreringen hos dessa tredje parter som är förpliktigade att regelbundet informera användaren angående erbjudna tjänster och motsvarande villkor och bjuda in användaren att bekräfta eller upphäva motsvarande registreringsalternativ. Samtycket som ges till Jobrapido för denna tjänst är valfritt. Om ett beviljande inte ges kommer detta inte att påverka genomförandet av Jobrapidos tjänster, endast aktiveringen av alternativet för registrering på webbplatser tillhörande tredje parter är inte tillåten.

De registrerade användarna kommer att underrättas via e-post angående aktiveringen av tjänsten för uppladdning av CV och andra tjänster som Jobrapido kan implementera.

3. Begränsning av ansvar

Meddelanden från sökning och indexlänkning från andra webbsajter genomgår ingen föregående kontroll. Jobrapido genomför ingen konsultationsaktivitet med avseende på Platsmeddelanden och utskick av E-post om de sökta platserna och av företagens personalsök men begränsar sina aktiviteter till att insamla och göra meddelanden från annonsörer mer lättillgängliga för Användarna och informera dem om nya Platsannonser enligt de av dem valda kategorierna. Annonsören ansvarar därför ensam för platsannonsens innehåll. Jobrapido deltar inte i förhandlingen mellan Annonsören och användaren och genomför inte kontroll av platserbjudandens kvalitet, säkerhet och laglighet, inte heller sannfärdigheten för den av Användaren till Annonsören skickade informationen.
Användaren fritar Jobrapido från allt ansvar, inom av lagen tillåtna gränser, för möjliga skador eller krav, sina egna eller tredje parters, som kan komma att uppstå till följd av på Webbsajten anslagna platserbjudanden eller sådana erbjudanden som skickats till Användaren via E-post.
Jobrapido kan inte anses vara ansvarig för Tjänstens felfunktion till följd av tredje parter som ansvarar för att tillhandahålla dessa.
I speciella fall, till exempel när Curriculum Vitae tillhandahålls tredje parter, avser Jobrapido att möjliggöra en anpassning mellan ansökningarna och platserbjudandena genom att möjliggöra direktkontakt mellan de potentiella arbetarna och företagen. Jobrapido kommer enligt tillämpliga tillstånd att agera som anställningsagentur för denna aktivitet och efter att auktorisering erhållits från de kompetenta myndigheterna.
Vid registrering till tjänsten Platsmeddelande genom att tillhandahålla E-postadressen ansvarar Användaren för säkerhetens autentisering vilken bestäms av Jobrapidos cookie. Nämnda cookie förblir aktiv och känner automatiskt igen Användarens webbläsare tills denne klickar på länken “Lämna” vilket förhindrar automatisk identifiering vid nästa besök.

4. Copyright

Varumärket “Jobrapido”, samtliga varumärken, både figurativa och eljest, liksom samtliga tecken, kommersiella namn, tjänstevarumärken, nominativt varumärke, illustrationer, bilder och logotyper på Webbsajten är och förblir Jobrapidos och dess licensinnehavares uteslutande egendom och är skyddade av tillämpliga lagar angående varumärken och relevanta internationella fördrag.
Tredje parters bilder, texter och framträdande markeringar (såsom varumärken, domännamn, etc.) som är placerade på Webbsajten tillhör respektive ägaren och används uteslutande för att betona Meddelandets ägandeskap.

5. Jurisdiktion

Denna överenskommelse, utom för undantagen enligt tillämpliga tillstånd avseende skydd av konsumenten, är underställd italiensk lag och uteslutande jurisdiktion under domstolen i Milano.

6. Ändring av dessa villkor för Tjänsten

Jobrapido förbehåller sig rätten att när som helst ändra dess Villkor för tjänsten genom att informera användaren med publicering på Webbsajten.
De Användare som fortsätter att använda Tjänsten efter publicering av sagda meddelande accepterar utan förbehåll de nya Villkoren.

7. Definitioner

Platserbjudande
Annonsering av ett platserbjudande, tillgängligt via Webbsajten, vars innehåll publiceras direkt på Jobrapido eller automatiskt från tredje parters webbsajter, indikerade med samma platserbjudande, för vilka Jobrapido publicerar ett utdrag.

Annonsör
Den person som publicerar Platserbjudandet på Jobrapidos webbsajt.

Tjänst
Tjänsten indexlänkning av Platserbjudanden, dessas publicering, åskådliggörande på Webbsajten och, i vissa fall, av Jobrapido erbjuden E-postkommunikation.

Villkor för tjänstens eller Villkoren
Dessa allmänna villkor för tjänsten.

Personliga data
Information om fysiska personer som är identifierade eller kan identifieras, även indirekt, via annan information inklusive ett personligt ID-nummer.

Dataperson
En fysisk person som äger personliga data.

Webbsajt eller Sajt
Jobrapido, en sökmotor för platsannonser som arbetar i olika länder och identifieras som webbsajten jobrapido.com.

Datahandläggare
En fysisk eller juridisk person, offentlig administration, enhet, förening eller annat organ som är kompetent, även tillsammans med en annan datahandläggare, att bestämma ändamål och metoder för bearbetning av personliga data och de relevanta metoderna, inklusive integritetsfrågor, i samband med bearbetning och användning av denna Webbsajt.

Användare
Den person som utnyttjar de på Webbsajten erbjudna tjänsterna och produkterna.