Villkor för tjänsten

Dessa villkor för tjänsten bestämmer den av Jobrapido tillhandahållna tjänstens omfattning. Med användning av Tjänsten accepterar Användaren dessa villkor och meddelanden om integritetspolicyn med avseende på bearbetning av personliga data. Policyn är tillgänglig på följande länk se.jobrapido.com/info/privacy-policy

1. Kontaktinformation

För information om Tjänsten kan du kontakta:
Jobrapido Srl
Via Paleocapa, 7 – 20121 Milano (MI) – Italien
ID-nummer för taxering och MOMS: IT11876271005
Företaget är registrerat hos handelskammaren i Milano.
Företagets kapital: € 5 000 000 (fullt inbetalt)
se@jobrapido.com

2. Vad är Jobrapido?

Platssökning
De på Jobrapido annonserade arbetstillfällena erhålls automatisk av andra webbsajter eller kommer från Jobrapidos annonsörer. När tredje parters webbsajter erhåller en platsannons indexlänkar Jobrapido denna och anslår ett kortfattat utdrag, tillhandahåller länken för att åskådliggöra hela meddelandet på ursprungswebbsajten. Användaren som önskar se meddelande lämnar Jobrapidos webbsajt vid klick på länken och öppnar tredje parters webbsajter för vilkas innehåll Jobrapido inte påtar sig ansvar i någon form.

Platsannons och E-postmeddelande
Genom att tillhandahålla E-postadressen kan Användaren registrera till tjänsten “Platsmeddelande” och erhålla E-postmeddelanden om tillgängliga arbetstillfällen som motsvarar de vid registreringen eller senare inställda parametrarna. Förutom meddelanden om nya arbetstillfällen kan tjänsten Platsmeddelande tillhandahålla möjlighet för direkt mottagande av meddelanden som motsvarar de inställda parametrarna och innehåller relevanta arbetsplatserbjudanden.
Användaren kan när som helts ändra sökparametrarna på webbsajten eller begära att Tjänsten avaktiveras. Om Användaren upphör att interagera med länkarna på Platsmeddelanden kommer Jobrapido att efter 12 månader ombesörja kontots och de av Användaren begärda tjänsternas avaktivering. Användaren kan när som helst åter registrera.

Överföring av Curriculum Vitae
Efter registrering kommer Jobrapido att tillåta överföring av Användarens Curriculum Vitae till sitt system för att möjliggöra för den registrerade användaren att inte bara alltid ha den tillgänglig men även, med föregående medgivande, dela den med tredje parter med samma avsikter och för att möjliggöra anpassning mellan ansökningarna och platserbjudandena.
Denna funktionalitet är ännu inte införd. Aktiviteten ingår som en del i den personliga valaktiviteten och kan som sådan endast genomföras av anställningsagenturer. Jobrapido uppmärksammar alltid Användarens rättigheter och kommer endast att införa den ovan beskrivna funktionen vid slutet av auktoriseringsproceduren med de kompetenta myndigheterna.
I speciella fall kan Jobrapidos tredje parts klienter (till exempel forsknings- och personalvalsföretag, talangscouter, etc.) vara intresserade i att inte bara granska Användarens CV men även tillhandahålla användaren en speciell kanal för att registrera till tredje partens plattform och/eller tjänster för att möjliggöra vår yrkesmässiga forskning och förbättra de av Jobrapido erbjudna tjänsterna. Användaren kommer därför att ombes registrera till Sajten och tillåta registrering till de speciella parterna vilka dock omedelbart måste informera Användaren om de erbjudna tjänsterna och dessa villkor genom att inbjuda Användaren att bekräfta eller vägra det relevanta alternativet för registrering. Tillhandahållandet av detta tillstånd till Jobrapido är kostnadsfritt och frivilligt, och vägran att lämna tillstånd kommer inte att påverka genomförandet av Jobrapidos tjänster eller förhindra aktiveringen av registreringsalternativet till tredje parters webbsajter och plattformar.
De Registrerade användarna kommer att meddelas via E-post angående aktivering av tjänsten “Överföring av Curriculum Vitae” liksom andra tjänster som kan komma att införas av Jobrapido.

3. Begränsning av ansvar

Meddelanden från sökning och indexlänkning från andra webbsajter genomgår ingen föregående kontroll. Jobrapido genomför ingen konsultationsaktivitet med avseende på Platsmeddelanden och utskick av E-post om de sökta platserna och av företagens personalsök men begränsar sina aktiviteter till att insamla och göra meddelanden från annonsörer mer lättillgängliga för Användarna och informera dem om nya Platsannonser enligt de av dem valda kategorierna. Annonsören ansvarar därför ensam för platsannonsens innehåll. Jobrapido deltar inte i förhandlingen mellan Annonsören och användaren och genomför inte kontroll av platserbjudandens kvalitet, säkerhet och laglighet, inte heller sannfärdigheten för den av Användaren till Annonsören skickade informationen.
Användaren fritar Jobrapido från allt ansvar, inom av lagen tillåtna gränser, för möjliga skador eller krav, sina egna eller tredje parters, som kan komma att uppstå till följd av på Webbsajten anslagna platserbjudanden eller sådana erbjudanden som skickats till Användaren via E-post.
Jobrapido kan inte anses vara ansvarig för Tjänstens felfunktion till följd av tredje parter som ansvarar för att tillhandahålla dessa.
I speciella fall, till exempel när Curriculum Vitae tillhandahålls tredje parter, avser Jobrapido att möjliggöra en anpassning mellan ansökningarna och platserbjudandena genom att möjliggöra direktkontakt mellan de potentiella arbetarna och företagen. Jobrapido kommer enligt tillämpliga tillstånd att agera som anställningsagentur för denna aktivitet och efter att auktorisering erhållits från de kompetenta myndigheterna.
Vid registrering till tjänsten Platsmeddelande genom att tillhandahålla E-postadressen ansvarar Användaren för säkerhetens autentisering vilken bestäms av Jobrapidos cookie. Nämnda cookie förblir aktiv och känner automatiskt igen Användarens webbläsare tills denne klickar på länken “Lämna” vilket förhindrar automatisk identifiering vid nästa besök.

4. Copyright

Varumärket “Jobrapido”, samtliga varumärken, både figurativa och eljest, liksom samtliga tecken, kommersiella namn, tjänstevarumärken, nominativt varumärke, illustrationer, bilder och logotyper på Webbsajten är och förblir Jobrapidos och dess licensinnehavares uteslutande egendom och är skyddade av tillämpliga lagar angående varumärken och relevanta internationella fördrag.
Tredje parters bilder, texter och framträdande markeringar (såsom varumärken, domännamn, etc.) som är placerade på Webbsajten tillhör respektive ägaren och används uteslutande för att betona Meddelandets ägandeskap.

5. Jurisdiktion

Denna överenskommelse, utom för undantagen enligt tillämpliga tillstånd avseende skydd av konsumenten, är underställd italiensk lag och uteslutande jurisdiktion under domstolen i Milano.

6. Ändring av dessa villkor för Tjänsten

Jobrapido förbehåller sig rätten att när som helst ändra dess Villkor för tjänsten genom att informera användaren med publicering på Webbsajten.
De Användare som fortsätter att använda Tjänsten efter publicering av sagda meddelande accepterar utan förbehåll de nya Villkoren.

7. Definitioner

Platserbjudande
Annonsering av ett platserbjudande, tillgängligt via Webbsajten, vars innehåll publiceras direkt på Jobrapido eller automatiskt från tredje parters webbsajter, indikerade med samma platserbjudande, för vilka Jobrapido publicerar ett utdrag.

Annonsör
Den person som publicerar Platserbjudandet på Jobrapidos webbsajt.

Tjänst
Tjänsten indexlänkning av Platserbjudanden, dessas publicering, åskådliggörande på Webbsajten och, i vissa fall, av Jobrapido erbjuden E-postkommunikation.

Villkor för tjänstens eller Villkoren
Dessa allmänna villkor för tjänsten.

Personliga data
Information om fysiska personer som är identifierade eller kan identifieras, även indirekt, via annan information inklusive ett personligt ID-nummer.

Dataperson
En fysisk person som äger personliga data.

Webbsajt eller Sajt
Jobrapido, en sökmotor för platsannonser som arbetar i olika länder och identifieras som webbsajten jobrapido.com.

Datahandläggare
En fysisk eller juridisk person, offentlig administration, enhet, förening eller annat organ som är kompetent, även tillsammans med en annan datahandläggare, att bestämma ändamål och metoder för bearbetning av personliga data och de relevanta metoderna, inklusive integritetsfrågor, i samband med bearbetning och användning av denna Webbsajt.

Användare
Den person som utnyttjar de på Webbsajten erbjudna tjänsterna och produkterna.